Čo je to Kriya Yoga?

Thumbnail

Čo je to Kriya Yoga?

     ‘Kri’ znamená činnosť and ‘ya’ znamená uvedomovanie si. Takže keď to spojíme, Kriya znamená vedomú činnosť.

     Ale čo je to byť vedomý? Čo to znamená? Skutočne vedomí sme vtedy, keď sme si vedomí toho, kto v skutočnosti sme, aký je náš skutočný cieľ a aká je naša skutočná identita. Touto identitou je identita duše, jej prirodzený stav blaženosti a nepodmienenej lásky.

     Kriya Yoga je všeobecne cenená ako systém techník, ktoré vedú k zážitkom a praxi za hranicami materiálnej reality, t.j. našej identifikácie sa s mysľou, telom a tým, čo nám sprostredkovávajú naše zmysly. Je o praxi vedúcej k prežívaniu a ponoreniu sa do duchovnej reality a poznaní seba samého a nakoniec k prežívaniu a realizácii nášho božského Ja, našej duše. Kriya Yoga je o nasmerovaní všetkých myšlienok, činov a slov na realitu a vedomie duše.

     Mahavatar Babaji, kultový a mystický nesmrteľný jogín, zakladateľ Kriya Yogy, vedie v tichosti vedomie ľudstva. V priebehu času dal svetu časť rozsiahleho systému, aby ho pozdvihol a podporil. Tento systém je pripôsobený stavu ľudstva, jeho vedomiu a ére, v ktorej ľudia žijú. S týmto vedomím Mahavatar Babaji odovzdáva techniky rozličným majstrom na rozličných miestach, aby oslovili myseľ človeka. Aj keď tento systém nie je zverejnený celý, rozliční majstri Kriya Yogy a Babaji odovzdávajú techniky rozličným ľuďom na rozličných miestach, pretože títo potrebujú rozličnú podporu.

     Atma Kriya Yoga je iba čiastočný výber z techník Kriya Yogy. Mahavatar Babaji a Paramahamsa Vishwananda sa rozhodli pre tento výber kvôli ich jednoduchosti, sile a dôležitosti na duchovnej ceste - aby bolo možné vybudovať si vzťah s Bohom a nakoniec Ho dosiahnuť.

     Kriya Yoga je mimoriadna, pretože jej praktiky využívajú vedu jogy. Boli vytvorené s ohľadom na základné duchovné a fyzikálne zákony, energie, logiku a myseľ. Okrem toho sú založené na univerzálnych zákonoch stvorenia, vibráciách, piatich elementoch, čakrách, kóšach a rôznych energiách. Tieto techniky zohľadňujú vo veľkej miere zákony karmy, vrátane zámeru, konania, myslenia atď. 

     Joga je hlboká duchovná veda a moderná veda ju skúma a chápe len pomaly. Techniky Kriya Yogy boli vyvinuté ako aplikácia poznatkov rôznych oblastí tejto vedy, tak ako sa to robí v akomkoľvek vedeckom odvetví. Majstri týchto zákonov sú si plne vedomí vedy jogy. Vyvíjajú techniky pomáhajúce na duchovnej ceste, pretože sú úplne odovzdaní duchovnému pokroku ľudstva. Duchovná cesta je zložitá a špecifická, ale majstri, našťastie, vyvinuli techniky, ktoré nám na tejto ceste pomáhajú.

     Vo všeobecnosti je Kriya Yoga teologicky a filozoficky neutrálna a zaoberá sa duchovnými a materiálnymi zákonmi v snahe pomáhať duchovnému pokroku. Babaji ju odovzdal rôznym majstrom, ktorí si ju osvojili, implementovali a vložili do jej techník svoje vlastné filozofie a teológie. Takto Babaji a majstri Kriya Yogy môžu slúžiť väčšiemu počtu ľudí, tým, že zohľadňujú rozličné cesty, osobnosti a predpoklady.

     To je to, čo je špeciálne na BM sádhane. Je celá o láske. Misiou Paramahamsu Vishwanandu je otvárať ľuďom srdcia a ako podporu tejto úlohy používa Kriya Yogu. Kriya je vo svojej podstate tiež bhakti - milujúca oddanosť - pretože konanie akejkoľvek činnosti s plným vedomím je konané z lásky a kôli láske samotnej. Aj keď tradične na ňu nie je nahliadané ako na bhakti jogu, Kriya Yoga je vo svojej podstate bhakti a je to joga. 

     Ako sa ponárate hlbšie do srdca, do duše a ešte hlbšie, nachádzate a zažívate Boha v sebe a mimo seba. Takže hoci je Atma Kriya o realizovaní vášho božského Ja, neodvratne vedie k poznaniu cieľa vášho božského Ja - jeho vzťahu s Bohom - k realizácii Boha, v tomto úsilí o lásku.


Blog »