НАСТАНИ ВО ШРИ ПИТА НИЛАЈА (ГЕРМАНИЈА) И МК ВО АВГУСТ 2019

Thumbnail

Настани во Шри Пита Нилаја

Курс за Атма Крија Јога – на англиски јазик

2-4 Август 2019
информации и регистрација

Работилница за Бабаџи Сурја Намаскар - на германски јазик
3 Август 2019
информации и регистрација

Работилница за Бабаџи Сурја Намаскар - на англиски јазик
11 Август 2019
информации и регистрација

Тренинг за учители за ОМ пеење - на англиски јазик
15 Август 2019
информации и регистрација

Меѓународни денови на ОМ пеење 2019
15-18 Август 2019

информации и регистрација

Меѓународен камп за учители на духовни практики 2019
19-21 Август 2019
информации и регистрација

Навлезете подлабоко во вашата дневна АКЈ практика: Разговори и Практика
23 Август 2019
информации и регистрација

Навлезете подлабоко во вашата дневна АКЈ практика: Разговори и Практика
24 Август 2019

информации и регистрација

 

 

Настани во С. Македонија

ОМ пеење во Струга, Битола и Скопје

информации и регистрација 


Blog »